വി.ഡി.​ പ്രേം പ്രസാദ്​

നാടക- സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തകൻ, പു.ക.സ തൃശൂർ ജില്ല പ്രസിഡൻറ്​