മാലിനി കർത്ത

ന്യൂയോർക്കിൽ സിനിമാ എഡിറ്റിങ്ങ് സ്ഥാപനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്​. നർത്തകിയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ്.