സി. അരവിന്ദൻ

സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ, മലയാള ഐക്യവേദി പ്രസിഡണ്ട്