ജയിൻസി ജോൺ

ഗവേഷക. കാസർകോട്​ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ ആൻറ്​ കംപാരറ്റീവ്​ ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.