മധുസൂദൻ വി.

‘നിത്യൻ’ എന്ന പേരിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യ രചനകൾ എഴുതിയിരുന്നു. രണ്ട്​ മൊഴിമാറ്റങ്ങൾ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. കോഴി​ക്കോട്​ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ മാനേജുമെൻറിൽ അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റീവ്​ ഓഫീസർ.