തക്ഷില സ്വർണമാലി

സിംഹള സാഹിത്യത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരി. കവി, കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, അധ്യാപിക. ശ്രീലങ്കയിലെ ഗംപഹ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അക്കലട്ട ആക്കലട്ട അകുലട്ട, കെലു ലേ ലൂ വിലവുൻ പഹാലുമ (കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ), സംഗ്വേഗപ്രാപ്ത പെംവത്തുൻ, ഹരിത്തരെസ് കവുളുവട്ട, അവസൻ പുഹൂമൻ പുതാ, കെമിദുലെൻ നിക്മുന താ (കഥാസമാഹാരം), ബീഡി (നോവൽ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.