പി.ടി. ഹനാൻ

‘കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ കരിയർ വഴികൾ കെമിക്കൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ: വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരന്വേഷണം’ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ലീഡ് ഗവേഷകയും റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റും. കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന്​സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി.