ഡോ. സനന്ദ് സദാനന്ദൻ

തൃശൂർ പി.വെമ്പല്ലൂർ എം.ഇ.എസ്.​ അസ്​മാബി കോളേജിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്​ വകുപ്പിൽ അധ്യാപകൻ.