ലക്ഷ്മി ഉല്ലാസ് സി.യു.

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. Gender studies, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്കണോമിക്‌സ്, ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്‌സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തുന്നു.