ഡോ. റബേക്ക മിനി വർഗീസ്‌

മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, ലൈഫ്​ലൈൻ അർജന്റ് കെയർ, മോണ്ട്​​വെൽ ന്യൂ ജഴ്‌സി. ബെർഗൻ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഹോസ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ.