ശ്രീശോഭ്​

കഥാകൃത്ത്​. മാതൃഭൂമിയിൽ റിപ്പോർട്ടർ. ബോധി (കഥ), റഫീക്ക് അഹമ്മദ് - പാട്ടു വഴിയോരത്ത് (ഓർമ പുസ്തകം) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.