ഡോ. വി.കെ. അബ്​ദുൽ അസീസ്​

തൃശ്ശൂർ ദയ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ.