ഡി. ജയകുമാരി

കഥാകാരി, നോവലിസ്റ്റ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു.