സൈനുദ്ദീൻ മന്ദലാംകുന്ന്

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. മാപ്പിള സമരങ്ങളുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും, മാപ്പിള സമരചരിത്രപഠനങ്ങൾ, കേരള മുസ്​ലിം നവോത്ഥാനം: ചരിത്രം വർത്തമാനം വിമർശനം, ഇസ്​ലാമിലെ ജ്ഞാനി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുസ്​ലിം വേരുകൾ: സ്വൂഫികൾ സ്വൂഫിസം (എഡിറ്റർ) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.