ഡോ. അമിതാ ബച്ചൻ കെ.എച്ച്​.

അധ്യാപകൻ, ഗവേഷകൻ, എം. ഇ. എസ് അസ്മാബി കോളേജ്. ഐ. യു. സി. എൻ - സി. സി. ബി. പി. ഇൻറർനാഷണൽ കോറ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്പീഷീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്.