ശ്രീരേക്​ അശോക്​

കഥാകൃത്ത്​. പരസ്യ - ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡിംഗ് കമ്പനികളിൽ കോപ്പി റൈറ്ററും കണ്ടൻറ്​ റൈറ്ററുമായിരുന്നു.