ടി.എസ്. പ്രീത

മാധ്യമ പ്രവർത്തക, വിവർത്തക. വനിത, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്‌പ്രസ്​, ദി ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ, ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.