സ്​റ്റെല്ല ഖൈത്താനോ

തെക്കൻ സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള അറബി എഴുത്തുകാരി. ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും പട്ടാളഭരണവുമടക്കമുള്ള ദുരിതങ്ങൾക്ക് ദൃക്​സാക്ഷിയായ തെക്കൻ സുഡാനി ജനതയുടെ ജീവിതമാണ് കഥകളിലെ പ്രധാന പ്രമേയം. മൂന്ന് കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഒരു നോവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.അർവാഹു എദ്ദോ (എദ്ദോയുടെ ആത്മാക്കൾ) എന്ന നോവൽ, വിവർത്തന വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പെൻ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ തെക്കൻ സുഡാനി നോവലാണ്​.