അഫ്​സൽ ഇ.എം.

കാലിക്കറ്റ്​ പ്രസ്​ ക്ലബിൽ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻറ്​ ജേണലിസം വിദ്യാർഥി.