ജീവൻ എസ്.എം.

കഥാകൃത്ത്​, ‘യുറീക്ക’ ​അസോസിയേറ്റ്​ എഡിറ്റർ.