കെ.വി. പ്രകാശ്

സി.പി.ഐ (എം.എൽ) റെഡ്സ്റ്റാർ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി. ഭൂസമര സമിതി വയനാട് ജില്ലാ കൺവീനർ ആയിരുന്നു.