സുധീഷ്​ സുധാകരൻ

ഡെയ്​ലി ഹണ്ട്​ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ന്യൂസ് ആപ്പ് ആയ പബ്ലിക് വൈബിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ്. പത്തു വർഷമായി ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.