ശ്രീദേവി എസ്. കർത്ത

കവി, കഥാകൃത്ത്, വിവർത്തക. കണ്ടെന്നും അവർ കണ്ടില്ലെന്നും, വിരൂപി എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ. മിലൻ കുന്ദേര, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ, റിൽക്കെ, യാസുനാരി കാവാബാത്ത തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.