പ്രിയ സുനിൽ

കഥാകൃത്ത്​, അധ്യാപിക. ഒലീവ്​ റിഡ്​ലി എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.