ഗായത്രി ബാലു

പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രോജക്ട് സയൻറിസ്​റ്റ്​, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്​ ഓഫ് ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻറ്​ സോഷ്യൽ സയൻസസ്, ഐ.ഐ.ടി, ഡൽഹി.