ഡോ. ഷമീർ വി.കെ.

കോഴിക്കോട്​ ഗവ.​ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.