ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാ വാഫി

ഹ്യൂസ്റ്റൺ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി. അറബിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും, മാൻ ബുക്കർ ഇൻറർനാഷണൽ ജേതാവ് ജോഖ അൽ-ഹാരിസിയുടെ രണ്ടു നോവലുകളകടക്കം ഏഴു പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.