ഡോറൊത്തി എം. ഫിഗേറ

ജോർജിയ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ കംപാരറ്റീവ്​ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഫസർ. Recherche Litteraire / Literary Research എഡിറ്റർ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷനൽ ഓപൺ യൂണിവേഴ്​സിറ്റി അടക്കമുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ വിസിറ്റിങ്​ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. Trnaslating the Orient, The Exotic: A Decadent Quest, Aryans, Jews, Brahmins: Theorizing Authority through Myths of Identity എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.