കെ. സാവിത്രി

തൃശൂർ എടമുട്ടം ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ്​ കെയറിൽ പാലിയേറ്റീവ്​ സിസ്​റ്റർ.