ബിജു ​കാക്കത്തോട്​

അഖിലേന്ത്യ പണിയ മഹാസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ‘ഗോത്ര’ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ വയനാട്.