രാജേഷ് കാവിൽ

വിവർത്തകൻ. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. തെക്കേ അമേരിക്കൻ, മധ്യ പൂർവേഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ താൽപര്യം.