അശോക് മിത്ര

സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ, മാർക്‌സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ആദ്യ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാറിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രി. 2018-ൽ അന്തരിച്ചു.