ഡോ. കെ.എം. ഷരീഫ്​

കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ് ട്രൈനിംഗ് കോളേജിൽ അധ്യാപകൻ,

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ.