ഫ്രാൻസിസ്​ അസ്സീസി

പ്രഭാഷകൻ, സാന്ത്വനപരിശീലകൻ. കാൻസർ രോഗം വന്ന്​ അതിജീവിച്ചു. മർമ്മയോഗ, കരാ​ട്ടെ തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടി. സൗദി കോൺസുലേറ്റിൽ പേഴ്സനൽ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് ആയിരുന്നു. രോഗികൾക്കും മറ്റും ‘സ്നേഹയോഗ’ എന്ന സാന്ത്വന പരിശീലനം നൽകുന്നു. മാരക രോഗബാധിതർക്കായി ‘ആയുർസ്നേഹ " എന്ന റിസർച്ച്​ പ്രൊജക്​റ്റിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദുഃഖം, ഗുരുവിന്റെ മൗനം എന്നീ അനുഭവപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.