സൗദ പൊന്നാനി

എഴുത്തുകാരി. കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി, വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ.