വി.പി. സുഹ്റ

സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയും ആയ വി.പി. സുഹ്‌റ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി സ്ത്രീ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന "നിസ' എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപക അംഗമാണ്. ജോറയുടെ കഥകൾ, ഇസ്ലാമിലെ ലിംഗനീതി എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.