ഡോ. ഇന്ദു പി.

കോഴിക്കോട് ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ.