ഡോ. എം. ഗംഗാധരൻ

സാംസ്‌കാരിക വിമർശകൻ, ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ. നിരൂപണം പുതിയ മുഖം, മലബാർ റബല്യൻ 1921-22 (ഇംഗ്ലീഷ്), മാപ്പിള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.