ധന്യ പി.എസ്​.

എഴുത്തുകാരി, ഗവേഷക. സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നു.