മിസ്​രിയ ചന്ദ്രോത്ത്

തുഞ്ചത്ത്​ എഴുത്തച്​ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ ക്രിയേറ്റീവ്​ റൈറ്റിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി.