ഡോ. അനിരുദ്ധൻ പി.

സാ​ങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പ്രൊഫസർ. അണുശക്തി ​ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (BARC) ഗവേഷകനായിരുന്നു.