ഡോ. ആർദ്ര എൻ.ജി.

കവി, എഴുത്തുകാരി. കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കാപിറ്റൽ സെൻററിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപിക.