രേഖാരാജ്​

ജാതി, ലിംഗപദവി, ദളിത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ദളിത് സ്​ത്രീ ഇടപെടലുകൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌