ഇർഫാൻ ഹബീബ്​

പ്രമുഖ മാർക്​സിസ്​റ്റ്​ ചരിത്രകാരൻ. പ്രാചീന- മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്​ മൗലിക ഗവേഷണവും പഠനങ്ങളും നടത്തി. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹി​സ്​റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്​ ചെയർമാനായിരുന്നു. The Agrarian System of Mughal India 1556–1707, Essays in Indian History – Towards a Marxist Perception, ​​​​​​​People's History of India തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.