നിക്‌സൺ ഗോപാൽ

കവി. പത്രപ്രവർത്തനം, പുസ്​തക പ്രസാധനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്​. സമാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘കവിതാ സംഗമം’ മാസികയുടെ മാനേജിങ്​ എഡിറ്ററായിരുന്നു.