എ.പി. സജിഷ

മാധ്യമപ്രവർത്തക, കഥാകൃത്ത്​. സ്​പോർട്​സ്​, സിനിമ, സാഹിത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. തോറ്റവന്റെ ഡ്രിബ്ലിങ് എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.