രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

സാമൂഹിക ശാസ്​ത്ര, ചരിത്ര ഗവേഷകനും എഴുത്തുകാരനും കോളമിസ്​റ്റും. ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ദിസ്​ ഫിഷേഡ്​ ലാൻഡ്​, നാച്വർ- കൾചർ- ഇമ്പീരിയലിസം: എ​സ്സേ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറൽ ഹിസ്​റ്ററി ഓഫ്​ സൗത്ത്​ ഏഷ്യ, ഇന്ത്യ ആഫ്​റ്റർ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.