പി.കെ. ജയരാജ്​

35 വർഷമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ (കൈറ്റ്) ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്​. സേ വാട്ട് യു മീൻ, ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഗ്രാമർ വാർസ്, വെൻ വേഡ്‌സ് ബ്ലൂം, ഗ്രാമർലി യുവേർസ്, ദ റൈറ്റ് വേ റ്റു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ്, ദ വോയ്‌സ് ഓഫ് ദ മൂസ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.