ഒ.കെ. ജയകൃഷ്​ണൻ

സി.പി.ഐയുടെ അധ്യാപക സംഘടനയായ ഓൾ കേരള സ്​കൂൾ ടീച്ചേഴ്​സ്​ യൂണിയന്റെ (AKSTU) സംസ്​ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി.