ഹണി ഭാസ്​കരൻ

നോവലിസ്റ്റ്, എഴുത്തുകാരി. ഉടൽ രാഷ്ട്രീയം, പിയേത്താ, എന്റെ പുരുഷൻ, പുരുഷൻ: അനുഭവം, കാഴ്ച, സങ്കൽപം, നോഹയുടെ പറവകൾ എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ